Meer over bemesten

Bemesten/mestverwerking/mesttransport

MEST:
Het mestbeleid is en blijft in beweging. Volker B.V. begint in februari met het agrarisch loonwerk mest uitrijden. Volker B.V. is een geregistreerde intermediaire ondernemer. En als erkend intermediair vervoerder van dierlijke meststoffen kunnen wij voor u mest inkopen, leveren, afvoeren, transporteren en opslaan.

 • Wij blijven investeren in kennis en machines om voor u als klant een betrouwbare intermediair te zijn en te blijven.
 • Wij verzorgen mesttransport, en het wegen en bemonsteren van de drijfmest.
 • Wij kunnen drijfmest zorgvuldig aan wenden.
 • Wilt u weten wat voor u de beste mogelijke optie is om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht?
 • Wij kunnen voor u de opties uitwerken, regelen. Met overeenkomsten toont u aan dat u hebt voldaan aan de verwerkingsplicht.

Agrarisch loonwerk/bemesten:

BOUWLAND BEMESTEN:
Verreweg het meeste bouwland in ons werkgebied is maisland. Wij werken met tractoren en tanks en met onze 2 zelfrijdende bemestingsvoertuigen Terra Gator en Ploeger 3–wieler. Onze capaciteit voor het uitrijden van mest varieert van 15 kuub tot 26 kuub.

GRASLAND BEMESTEN / ZODENBEMESTEN:
In de bemestingsperiode rijden we drijfmest uit op grasland met onze 2 zelfrijdende bemestingsvoertuigen Terra Gator 3-wieler en onze Claas Xerion met zwanenhalstank met passende injecterende Vredo en TBL techniek zodenbemesters. De werkbreedte van de zodenbemesters zijn 8,7m en 9,75m.

MESTCONTAINER:
Wij hebben diverse mestcontainers beschikbaar voor tussenopslag van mest op het perceel.

VLOEIBARE MESTSTOF KUNSTMEST:
NTS 27+3 is een vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert en wordt in 1 werkgang aan het gewas toegediend. Dit betekent een optimale grasgroei, minder kans op stikstof verliezen en daardoor een goede stikstof benutting. Meer structuur in het kuilvoer. Voor het verspuiten van vloeibare kunstmest werken wij met een goed uitgeruste veldspuit (27m breed) met straaldoppen, GPS, geen overlap en automatische afzonderlijke afsluitbare spuitsecties, lage druk banden en een exacte dosering dankzij spuitcomputer.

BEKALKEN:

Bekalk regelmatig voor de juiste bodem-pH.
Door de zuurgraad van de bodem te meten krijgt u inzicht of de bodem-pH goed is.
Bij een juiste bodem-pH kunt u het meeste ruwvoer van de bodem halen.
Zowel een te hoge als een te lage pH (=potentiaal Hydrogenium) kost opbrengst.

– Meting:
Volker B.V. kan voor u een meting uitvoeren. Bij belangstelling kunt u bij ons een steekpen lenen om een grondmonster te maken van uw land.

– Leveren en strooien:
Volker B.V. kan ervoor zorgen dat wij voor u zowel de kalk leveren als voor het verstrooien van de kalk. Het jaarlijks toedienen van een relatief kleine hoeveelheid kalk is de meest ideale situatie. Er zijn vochtige en droge kalksoorten die zich prima over de bodem laten verdelen. De beste tijd om kalk toe te dienen is in de late herfst of in het vroege voorjaar.

Voordelen van jaarlijkse bekalking:

 • Beter Bodemleven, dus hogere bodem vruchtbaarheid.
 • Hogere beschikbaarheid van fosfaat.
 • Betere wortelontwikkeling en stikstof benutting.
 • Hogere bodemvruchtbaarheid, betekent meer opbrengst.

Conclusie: een bodem die leeft is een bodem die geeft.

Voor uitgebreide informatie kunt u ons altijd bellen.

VASTE MEST EN COMPOST:
Met onze Tebbe breedstrooier, voorzien van kantstrooi inrichting en brede banden (dit zorgt voor minder insporing) kunnen we droge mest, stalmest en compost zorgvuldig over de percelen uitstrooien. De bodemvruchtbaarheid en structuur kan men hierdoor verbeteren.

Agrarisch loonwerk/mesttransport:

MESTTRANSPORT:
Voor het af- en aanvoeren van drijfmest beschikken we over Schuitemaker Robusta 26m3,
drie-assige tansporttank met weging, bemonstering, mogelijk met bouwlandinjecteur. En voorzien van een drukwisselsysteem om met een minimale bodemschade mest te kunnen toedienen.

Met onze vrachtwagen met mestoplegger, voorzien van weegsysteem en monsterapparatuur kunnen wij u van dienst zijn voor:

 • Het afzetten van mest, met wegen en monsteren.
 • Het leveren van mest, van alle soorten drijfmest.
 • Het transporteren van mest.

AFZETTEN VAN MEST:

Hoeveel mest verwerken?
Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%) van de mest laten verwerken.
Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

Voor het laten opstellen van mestverwerkingsovereenkomsten kunt u bij Volker B.V. terecht. In overleg met u kunnen wij bepalen welke overeenkomst het beste bij u past.

Hoe voldoet u aan de mestverwerkingsplicht?

 • Driepartijenovereenkomst mestverwerking (=3PO of DPO)
 • Vervangende verwerkingsovereenkomst (=VVO)
 • Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) met een opmerkingscode.

Er is een uitzondering op de mestverwerkingsplicht:

Klik dan op de onderstaande link:

Vrijstellingen en uitzonderingen mestverwerkingsplicht landbouwer

Voor het laten opstellen van RMO kunt u terecht bij Volker B.V.

Ga terug naar Agrarische dienstverlening

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op